މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ހުޅުދުއްފާރު މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރް.ޑީ.ސީއަށް

ހުޅުދުއްފާރުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހަވާލުކުރި މި މަޝްރޫޢުއަކީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. 88912040.55 ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކުރި މި މަޝްރޫޢު ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 390 ދުވަހެވެ. 

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 3.2 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެއެވެ. އަދި ފެން ހިއްދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮަށް މަގުތަކުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުންވެސް ހިމެނޭކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޚިސސހ 4 days ago

އިންތިހާބީ ގަޅަހެއްދުމެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ