މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

މީދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ރ. މީދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ ކައުންސިލުން ވަކިވަކިން ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވާގޮތުން، މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،  ޕާކުގެ ފެންސް ހެދުމާއި، ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ގައުފޮޅުތައް ރޭނުމާއި ސިމެންތިޖެހުމާއި، ވަށްބުރުގައި ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ފެންސް ހެދުމާއި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ، 2021 މެއި 02 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. އަދި ގައުފޮޅުތައް ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ ވަށްބުރުގައި ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2021 އޭޕްރީލް 29 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ