މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މިހާރު

ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް ބަދަލު ކޮށްފި

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރާ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނެފައިވަނީ، ކަރަންޓީން މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ  ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް، މިހާރު ކަރަންޓީންގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ހޭދަ ކުރަންޖެހޭނީ ކިތައް ދުވަސްކަމެއް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ