މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ކޫލްމާޓް ޕްލަސް އިން މިފަހަރުވެސް އީދު ހެދުން 10 ކުއްޖަކަށް

ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެމުން ގެންދާ އީދު ހަދިޔާ މި އަހަރުވެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފިއެވެ. 
އެ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިއަހަރުވެސް ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 10 ކުއްޖަކަށް އީދު ހަދިޔާ ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ބުނީ، ފާއިތުވި އަހަރާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ފިހާރައިގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްތަކުގައި ތިބޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކަސްޓަމަރެއްގެ ރަށުގައި ތިބޭ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބަލާ އީދު ހެދުން 10 ކުއްޖަކަށް ދެވޭނެއެވެ. 

ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މުދާވެސް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސް އިން ލިބެން ހުންނައިރު  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ވައިބަރ ގުރޫޕް

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ