މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް މުހައްމަދު ފައިސަލް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ރ. ފައިނު މެހްރާ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި، ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މި މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް އެކަންޏެެވެ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް މި މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވަނީ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން 5 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކުއެވެ.

މުޙައްމަދު ފައިޞަލްއަކީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރަށް ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެލެއްވި މެންބަރެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ