މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް މޮނީޓަރިންގައި، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ނެތް!

ކޮވިޑް19 ދުނިޔެއިން ފެނިގެން ދިޔައީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅެވެ. އަދި މި ބަލިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް ހިސާބުގައި ރާއްޖެއަށްވެސް ފެތުރިފައެވެ. މިބަލި ފުރަތަމަ ފެތުރިގެން އައިއިރު، ސަރުކާރުން ދިޔައީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ހެލްތް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި ޓެސްޓް ކުރާ މެޝިންތައް ގެނައުމާއި ވެންޓިލޭޓަރުތައްވެސް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް، ކޮވިޑް19 ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއެވެ. ސުވާލަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމް މިކަމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނީ ކިހާވަރަަކަށް ހެއްޔެވެ. ޤާއިމް ކުރެވުނު ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ.

ނ.ރ.ބ.ޅ މި ހަތަރު އަތޮޅުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއިރު ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ކޮށްލެވެން ނެތެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރިލީޒް ސާމްޕަލާއި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް އަދިވެސް ފޮނުވަނީ މާލެ ނުވަތަ މާފަރުގައި ހުންނަ ލެބަށެވެ. ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނުލިބި އެ ފަރާތްތަކުން ތިން ހަތަރު ދުވަހުވެސް އިތުރަށް ބަންދުވެފައި ތިބެން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ޕީސީއާރު މެޝިނާއި ގުޅޭގޮތުން، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ޒަޔާން ވިދާޅުވީ، ޕީސީއާރ ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ޖީން އެކްސްޕާޓްގެ އެހީގައި ބައެއް މުހިންމު ޓެސްޓްތައް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ތެރޭ، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޖީންއެކްސްޕާޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާޓްރިޖް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ވަނީ ހަދިޔާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެއިން ޓެސްޓް ކުރަނީ ހަމައެކަނި މުހިންމު އަދި އިމަޖެންސީ ސާމްޕަލްތަކެވެ.

ލ.އަތޮޅާއި ގދ.އަތޮޅާއި ރ.އަތޮޅާއި ޅ.އަތޮޅުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް އިތުރު ފެސިލިޓީތައް ހަދަން ނިންމާފައި ވާކަމަށް މެއި މަހު 23 ގައި ވަނީ ސަރުކާރުން ބުނެފައެވެ. އެ ފެސިލީޓީތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް މަދުވެގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު 300 ޓެސްޓް ހެދޭނެކަމަށް އޭރު ސަރުކާރުންވަނީ ބުނެފައެވެ. ސަރުކާރުން ބުނީ އަމާޒަކީ 1 މަސް ތެރޭގައި މި ރަށްތަކުގައި ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމްކޮށް ނިންމުންކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މި ނިމުނު މަހުގެ 23 ގެ ކުރިން ރ. އަތޮޅުގައި ވެސް ޕީސީއާރ ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ޖޫން މަސް ނިމިގެން ދިޔައިރު ލެބް ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިޢުލާން ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އަދިވެސް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ކޮވިޑް19 ގައި މިހާގިނަދުވަސް ހޭދަވެގެން ދާއިރު، އަދި ރ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް މިހާރުވެސް މޮނިޓަރިންގައި އޮތްއިރު، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދެން ނެތުމަކީ ގިނަބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

7 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ވަހީދު 1 year ago

ގައިމު އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނަނީ ތީ ދޮގު މައުލޫމާތެއްކަމަށް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަބްދުﷲ 1 year ago

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އެމްޕީއެއް ހުންނައިރު ވާވަރު ތީ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔޫއެޗްއާ 1 year ago

ތިއި މާލޭގެ ބޮޑުން ވިޔަފާރިއަށް ކުރާކަމެއް. ދެން ކީއްކުރަން ރާއްޖެތެރޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭގޮތް ހަދަންވީކީ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަބޭސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ރައޫފް 1 year ago

ޓާޝަރީފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް، ކޮވިޑް ޓެސްޓްވެސް ހަދާ ނުލެވޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުސަައިން 1 year ago

އެއްއަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ތިވަރު ކަމެއްނުވި، ހޮޔޮވެރިކަން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފޭން 1 year ago

މި ހުންނަނީ އުނގޫފާރު.ކޮމަށް ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކަ. ތެންކްސް ފައިނު އޮންލައިން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މާކުރަތު އިސްމާލް 11 months ago

ހަޖަމް ކޮށްލާ، މިއީ އުނގޫފާރު ކޮމްގެ މައްސަލައެއް ނޫން

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ