މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރުއް އިންދާ އާލާކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައި އިފްތިތާހް ކުރުން

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކާށި ލިބުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ރުއް އިންދާ އާލާ ކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފައިނުގައި އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައި ފައްޓަވައިދެއްވީ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު ޑރ. ޙުސެން ރަޝީދެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިނުގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ރުއް އިންދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯތައް: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު