މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07

ރ. ކިނޮޅަހުން ފެނުނު ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް

ރ. ކިނޮޅަހަކީ ހިތްފަސޭހަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހިތަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ޖަޒީރާ ވަންތަ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް ނުފެނި ނުދާނެއެވެ. ރަށްފުށުގެ އަމާން މާހައުލާއި ފެހި ވެށީގެ ހިތްގައިމުކަމެވެ. - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަތިރިމަތީގައި ކުދިންތަކެއް ކުޅެނީ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
މަސް ހިއްކުމަށް އަވީލާފައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު