މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

ސީ. ވައި. އެސް ފުޓްސަލް މުބާރާތާއި ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޑްރޯނައިޓް

ފައިނު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ޑިސެންބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާ ސީ.ވައި.އެސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖާއި ވޮލީ ބޯލް ޗެލެންޖްގެ ގުރުއަތު ނެގުމަށް 2020 ޑިސެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޑްރޯނައިޓްގެ ތެރެއިން- މިހަފްލާގައި މިއަހަރު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ކުއިޒްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވާ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފައިވޭ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު