މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

ރަމަޟާން މަހަށް ކަރާ ހެއްދުން - ރ. ފައިނު

ރަށުގައި ތިބެގެން ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ހަލާލު މަސައްކަތުން ނަފާ ހޯދުމަކީ ފައިނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ދަނޑުތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކަރާ ނެރެވޭނެކަމަށް ދަނޑުވެރިން ލަފާކުރެއެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނުގެ ކަރާ ދަނޑެއް - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނުގެ ކަރާ ދަނޑެއް - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނުގެ ކަރާ ދަނޑެއް - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު