މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނުގައި ޤާއިމްކުރި ފެންދޭ ނިޒާމް އިފްތިތާޙުކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލާއި އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދަނޑުތަކަށް ފެންދޭ ނިޒާމް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 10،000 އަކަފޫޓްގެ 10 ދަނޑު، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މީރު ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން 4 ވަޅެއް ތައްޔާރުކޮށް ގެލެރީ ސިސްޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށް ފެން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ދަނޑުތަކަށް ފެން ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާނީ 100 އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަކެވެ. އެގޮތުން، 750 ކިލޯ ވޯޓްގެ 4 ސޯލަރ ޕަންޕު ބަހައްޓާފައިވާއިރު، 250 ކިލޯވޯޓްގެ 16 ސޯލަރ ޕެނަލް މި ދަނޑުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. އަދި މި ޕެނަލްތަކުން ދުވާލަކު 1000 ކިލޯވޯޓްގެ ކަރަންޓް އުފައްދައިދޭނެއެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ