މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު ސްކޫލް އިންޓަރހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ވަރުކަނދު - ހަލަވެލި

ފައިނު ސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ވަރުކަނދު ހައުސްއާއި ހަލަވެލި ހައުސްއެވެ. މި މެޗް ނިމުނީ 4 - 4 ން އެއްވަރުވެގެނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކީ މުޙައްމަދު ނަޖާހުއެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯތައް- އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު، އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް