މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2021: ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ އުސްއަލިތައް

ފައިނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކައުންސިލާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒެވެ. މިމެޗް 9 - 6 ން ކާމިޔާބުކުރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޓީމެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސްކޫލް އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޓީމެވެ. މި މެޗް 7 - 0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޫލް ޓީމެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް