މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަހީދު

ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ އާއި މެޑަލް މިފަހަރުވެސް ސީވައިއެސްއިން

ފައިނު ސްކޫލް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ މުބާރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ވެސް އެސްކޫލަށް ހަދިޔާ ކޮށްދިއެވެ.

މިތަކެތި އެސްކޫލާއި ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، އިއްޔެ ފައިނު ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ސަލާމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، މިއީ، ވަރަށްވެސް މުހިންމު މަޤްޞަދެއްގައި ވެދެވުނު އެހީއެއްކަމަށާއި މިކަމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، މިމުބާރާތްތަކަކީ ފޯރިގަދަ، އަދި ކާމިޔާބު މުބާރާތްތަކަކަށް ހެދުންކަމަށެވެ. އަދި، މިކަމުގެ ސަބަބުން، ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމަކީވެސް މިކަމުގެ އެއް ބޭނުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާއިތުވި 2019 އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ވެސް ފައިނު ސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްއަށް މިތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.  

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ