މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އެންމެންގެ ނުރުހުން ލައިފުޖެކެޓަށް!

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ ޤައުމު އުފެދިފައިވާ ގޮތުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ކަނޑުމަގުންނެވެ. ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ އެކި ސިފަސިފައިގައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަންވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ޖެހެނީ ކައިރީގައި އޮންނަ އަވަށްޓެރި ރަށަކަށް ދާށެވެ. އެގޮތުން ދަތުރުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ ކަނޑަށް ވަރަށްފަރިތަ ބައެކެވެ.

ފަތަންނުދަންނަ މީހަކު މަދެވެ. ނަމަވެސް، ފަތަން އެނގުމަކީ އަދި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހައްލެއް ވެސް ނޫނެވެ.

މާސިންގާ ބިޔަކަނޑުގެ ރާޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދަނީ ހާސްކަމެއް ނެތިއެއްނޫނެވެ. އަނބިން ތިބެނީ ދަރިންނަށް ބައްޕައިން ދެންފެނިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެއްލިފައެވެ. ކަންވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ގިނަފަހަރަށް ދަތުރު ކުރަންޖެހެނީ ރިޔަލުގެ އެހީގައި ކަމުން، ވައިރޯޅި ކުޑަކޮށް ބާރުވުމަކީ ދަތުރު އަވަސްވާނެ ކަމަކަށްވާތީ މާބޮޑު ބެލުމެއްނެތި ފުރަނީއެވެ.

ކުނބު ފަރުމާން ބިންދައިގެން ގޮސް ރިޔާފޫގޮސް ކަނޑުވީ ކިތައްމީހުން ކަމެއްނޭގެއެވެ. ދެވޭ ނުދެވޭ ތަނެއް ނޭނގި ބެހުނީ ވެސް ކިހާ މީހުނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހަޤީގަތަކީ އިހުޒަމާނުގައި ދަތުރު ފަތުރުކޮށް އުޅުނީ ދުނިޔެ މިއަދު މިދެކޭފަދަ ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެނެއް ނޫންކަމެވެ. ކޮންމެހެން މޮޅުވާންވެގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު، މިހާރު ހުރިކަހަލަ ވަސީލަތްތައް ނެތީމައެވ. 

ކޮންމެއަކަސް ކުރިއަށްވުރެ ދުވެލި ބާރު އޮޑިތަކާއި ލާންޗުތައް މިއަދު މިވަނީ ތަޢާރަފު ވެފައެވެ. ހަމައެގޮތަށް ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ގެންގުޅޭނެ ލުއިފަސޭހަ އެތައް އެތައް ތަކެއްޗެއް މިހާރު މިވަނީ އުފައްދާފައެވެ.

ނުބީހެންޔާ ކަނޑާ ހަމައޭ ބުނާބީދައިން އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާ ނުވަންޏާ ކީއްކުރާ އެއްޗެއްސެއް ހެއްޔެވެ؟ މީވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ އަތްމަތީ ބަހެކެވެ. 

ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް އައި ތަރައްގީގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ވިސްނުންވެސް މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ކަމެއްދިމާވެދާނެ ކަމުގެ ވިސްނުން ވަރަށްބޮޑަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ވަސީލަތްތައް ގިނަވެފަ ގެންގުޅެން ފަސޭހައެއް ކަމަކު ކަނޑުމަތީ ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިގެންދާ މީހުންދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

ހިތާމައަކީ މިއިން ކޮންމެ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވުމުގައި ވެސް ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ހުރުމެވެ. އޮޑިވެރިޔާގެ އިހުމާލެވެ. ކައްޕީގެ އިހުމާލެވެ. ފަޅުވެރިޔާގެ އިހުމާލެވެ. މޫސުމަށް ނުބެލުމެވެ. ދަތުރުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމެވެ. އެންމެކުޑަމިނުން ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަންކަން ނުކޮށްދޫކޮށްލުމެވެ. ފަސިންޖަރުން ބޯޓަށްއަރަނީ އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކައްޕީގެ އަތަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ވީހިނދު، ކައްޕީގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމެވެ. އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިރުޝާދު ދިނުމެވެ.

އޮޑިވެރިޔާގެ ޒިންމާ


އޮޑިއަށް އަރާ ކައްޕިއާއި ފަޅުވެރިންގެ ކޮލިފިކޭސަން ނުވަތަ ސަރުތުތަކަކީ ހަމައެކަނި ކުޑައުޖޫރަ ކަމުގައިވަނީނަމަ، ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް އޮތް ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ވަލެއް އައްސާލަން އެނގުމަކީ އަދި އޮޑިތެރޭގެ ކަންކަމާއި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި އަމަލުކުރެވޭނެ މީހަކަށް ނުވެދާނެއެވެ.

ވީހިނދު އޮޑިވެރިޔާގެ ޒިންމާވެސް ވަރަށްބޮޑެވެ. ދަތުރަށް އަރާ ފަސިންޖަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ތަމުރީނު ވެފައިތިބި ކައްޕިންނާއި ފަޅުވެރިންލުމުގެ އިތރުުން ދަތުރު ނިމެންދެން ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓެން ޖެހޭނެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އޮޑީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރެވެން ވެސް ޖެހޭނެއެވެ. ފަސިންޖަރުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮއްތާއި ފަސިންޖަރުންގެ ތަކެއްޗަށް ރައްކައުތެރިވާންވާނެއެވެ. މިދެންނެވީ ކޮންމެހެން އޮޑިވެރިޔާ ކޮންމެފަހަރަކު އަރާބަލަންވީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ކައްޕީގެ އެކޮލިޓީ ހުންނަން ޖެހޭނެވާހަކައެވެ.
 

ކައްޕީގެ ޒިންމާ


ދަތުރަށް އަރާ އެންމެންގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އެވަނީ ކައްޕިމީހާގެ ބޮލުގައި އެޅިފައެވެ. އެހެންކަމުން ދަތުރަށް ފެށިއްސުރެ ދަތުރު ނިމެންދެން އެމީހުން ސަލާމަތްތެރިކަމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ދަތުރުން ލިބޭ މަންފާއަށް ވުރެ އަދި އޮޑިއަށްވުރެ މީހުންގެ ފުރާނަ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މާ އަގުބޮޑުވާނެއެވެ.

ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ލައިފު ޖެކެޓް އެޅުވުމާއި ދަތުރުގެ ދިގު މިނާއި ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސިންޖަރުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ދަތުރުމަތީ އެންމެންގެ ހާލުއަހުވާލު ޤަވާއިދުން ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

ފަޅުވެރިންގެ ޒިންމާ


ދަތުރަށް ފެށެމަށްފަހު ފަސިންޖަރުންނާ އެންމެ ގާތުން ތިބޭނެ ބަޔަކީ ފަޅުވެރިންނެވެ. ކަމަކަށް ބޭނުންވިޔަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯތައް އަމާޒުވާނެ ބަޔަކަށް ތިބޭނީވެސް ފަޅުވެރިންނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ފަސިންޖަރުންގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް އެންމެ ގާތުން ފެންނާނެ އަދި އެހީތެރިވެދެވޭނެ ބަޔަކީ ވެސް ފަޅުވެރިންނެވެ. ފަސިންޖަރުންގެ ދަރަޖައަށް ފަޅުވެރިން ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ އަޅާލަން ދެންތިބޭނީ ވަކި ކޮންބައެއްތޯއެވެ. އެހެންކަމުން، އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައިކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ފަޅުވެރިންގެ ރޯލު ވަރަށްވެސްބޮޑެވެ. ހަމައެކަނި ފެންޑަރުލައި ވާ އައްސާލުމަކުން ފަޅުވެރިއެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވުނީކީ ނޫނެވެ.

ފަސިންޖަރުންގެ ޒިންމާ


މިފަދަ މުހިންމު ވާހަކައެއް ދައްކާނަމަ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެންގެ ވާހަކަ ގެންނަން ޖެހެނީ ސަބަބެއް އޮވެގެނެވެ. އެގޮތުން ފަސިންޖަރުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ފާހަގަ ކޮށްލާން ބޭނުން ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. 

ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ޖެޓީއަށް ގޮސް ހިފައި ގެންގުޅޭ ލަގެޖް ދޫކޮށްލާފައި ދެވޭއިރު ނޭގޭވަރުވެގެން ދަތުރަށް ފުރައިގެން ވާކަށް ނެތެވެ. ތިމާގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓޭގޮތުން ފަހަރުގައި މިފުރަނީ ތިމާގެ ފަހު ދަތުރަށް ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މޫސުމާބެހޭ އިދާރާތަކުންނާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުންދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ބަލަންވެއްޖެއެވެ. މޫސުން ގޯސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަނޑުމަތީ އެތައް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައެވެ. ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ކޮންމެސް އެއްބައެއްގެ އިހުމާލުންނެވެ.

ނުބީހެންޏާ ކަނޑާހަމައޭ ބުނާބީދައިން ބައެއް މީހުންނަށް ކަމެއްނުވާހާ ހިނދަކު ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިޔަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ލައިފުޖެކެޓް އެޅުންވެސް މުހިއްމެއް ނުވެއެވެ. ގިނަމީހުންގެ ބަހަނާއަކަށްވަނީ ފަތަން އެނގުމެވެ. 

ބުނެލަމެވެ. ލައިފުޖެކެޓު ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ފަތަންނޭނގޭ މީހުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ މޮޅުމީހަކަސް ނުރައްތެރި ހާދިސާއެއް ދިމާވެދާނެއެވެ. ވީހިނދު އުޒުރު ދައްކައި ތިޔަނާޅާން އުޅޭ ލައިފުޖެކެޓް އެޅުން އެއީ ތިމާ އެންމެ ލޯބިވާ މީހުންގެ ހައްޤުގައި ނާޅާ ދޫކޮށްލާވަރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދަތުރުގައި އިންނައިރު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުނދަގުލެއް ވީނަމަވެސް ލައިފްޖެކެޓު ދޫކޮށް ނުލާށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް ލައިފު ޖެކެޓު އެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ދަތްދޮޅީގައި މާސްކް އަޅާ ގޮތަށް އެކަން ނުކުރަމާތޯއެވެ.

މޫސުން ކިތަންމެ ރީއްޗަށް އޮތަސް ހަމަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގާފަނެއެވެ. ވިސްނާލާށެވެ. ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހްމަދު 8 months ago

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަން އެނގިދާނެތަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ރަނުން ރަނަށް 8 months ago

ފުރިހަމަ ލިޔުމެެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ