މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިރޭ ވާދޫ ޒުވާނުން ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއްގައި - ފޮޓޯ: ވާދޫ ލައިވް

ވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީ އަނެއްކާ ވެސް އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ރ. ވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީ އެ ރަށު ޒުވާނުންތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް އިހުތިޖާޖު ކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ އެއްވި ޒުވާނުން ވަނީ ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ގެންގުޅެފައެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިރޭ އެރަށުގެ ބަޔަކު އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާނުކޮށް ސިއްރުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، އެ ރަށު ސިޓީ ހޮޓެލް މަޝްރޫއު މިހާރު ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނޫން އެހެން ބަޔަކަށް މި މަޝްރޫއު ހިންގަން ހަވާލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ. 

ނަމަވެސް ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ޢަލީ ވަނީ އެކަން ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. 

ވާދޫ ލައިވްއަށް ޙުސައިން ވިދާޅުވީ، ސިޓީ ހޮޓެލްގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ކައުންސިލުން އަދި ވެސް އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި އޮތީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެ ކަން ހަވާލުކުރި ކުންފުނި، ފާލަން ހޯލްޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކު އެކަނި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން ދާދި ފަހުން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ލީސް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާ އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބޭ ހައްގެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޙުސެއިން ވިދާޅުވީ އެހެންވެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އެ ކަމުގައި އެހެން މެމްބަރުންނާއި ވެސް މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުސައިން ވިދާޅުވީ، މަޝްރޫޢުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް އަވަހަށް ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު އެ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފާލަން ހޯލްޑިންގްސްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވީ އެތަން ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތަރު ތަރީގެ ފެންވަރަށް ކަމަށެވެ.
އަދި ޖުމްލަ 8 މިލިއަން ޑޮލަރު އެތަނަށް އިންވެސްޓް ކުރާނެކަމަށާއި އެތަނުގައި 25 ބީޗް ވިލާއާއި 25 ގާޑެންވިލާ ތަރައްގީކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވާދޫގައި މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވެސް ވަނީ ޒުވާނުންތަކެއް ނުކުމެ އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައެވެ. އެފަހަރު އިހުތިޖާޖު ކުރީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނުބާއްވާ މީދާ މެރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން އުޅޭތީއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ