މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދުވާފަރު ބީޗް - ފޮޓޯ: ދޯއެމްވީ

އެލްޖީއޭއިން ކަނޑައެޅި ތާރީހުގައި ރ. އަތޮޅުން ތަރައްގީ ޕްލޭން ނުފޮނުވަނީ އުނގޫފާރާއި ދުވާފަރުން

ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތަރައްގީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ދެ ކައުންސިލަކުން ފޮނުވާފައި ނުވާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ފައިނު އޮންލައިން އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފަތުހުﷲ އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ، އެލްޖީއޭއިން ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ރ. އަތޮޅުން ޕްލޭންތައް ފޮނުވާފައި ނުވަނީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލާ ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ކަަމަށެވެ. 

އޭގެ ތެރެއިން ދުވާފަރުން އަދިވެސް ޕްލޭންތައް ފޮނުވާފައި ނުވާކަމަށާއި އުނގޫފާރުން މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ޕްލޭންތައް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން، އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލްތަކުން މަގާމާއި ހަވާލުވާތާ 3 މަސް ތެރޭ ޕްލޭންތައް ނިންމާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. 

ނަމަވެސް، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެލްޖީއޭއިން ވަނީ އެ މުއްދަތު ނޮވެންބަރު 30 އަށް އިތުރު ކޮށްދީފައެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ހަކީމް ފައިނު އޮންލައިންއަށް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނީޓަރިންގައި އޮތުމާއި ގުޅިގެން ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުން ދާތީ އެލްޖީއޭގެ ސަމާލުކަމަަށް އެކަން ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 4 މަހެއްހާ ދުވަހު ރަށް ލޮކްޑައުންގައި އޮތުމުން ޕްލޭންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އެލްޖީއޭގައި އެދިފައިވާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި ޕްލޭންތައް މިހާރު ހުރީ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގޮސްފައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ދުވާފަރު މޮނީޓަރިން އަށް ލީ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގާފައިވަނީ 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ. 

މުއްދަތުގައި ޕްލޭންތައް ފޮނުވިފައި ނުވާ ދެވަނަ ކައުންސިލް ކަމަށްވާ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ފައިނު އޮންލައިންއަށް ވިދާޅުވީ، ޕްލޭންތައް ފޮނުވަން އޮތް ތާރީހަކީ ނޮވެންބަރު 30 ގެ 10 ގެ ކުރިކަމަށާ އޭގެ ފަހުން ވެސް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުވާފައި އެބަހުރި ކަމަަށެވެ.

އަދި ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ޕްލޭންތައް ފޮނުވާ ނުލެވުނީ އެ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެއްވި އިދާރީ މުވައްޒަފު އެ ދުވަހު ސަލާމުގައި ހުންނެވުމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޖެހިގެންއައި ދުވަހު ޕްލޭންތައް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އުނގޫފާރާ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ރ. އަތޮޅުގައި ދެން އޮތް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ވަނީ މުއްދަތުގައި ޕްލޭންތައް ފޮނުވާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

4 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކެޓްރީނާ 1 month ago

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ ރަނގަޅަށް ބަލާފާ. ޒިންމާދާރު ވޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހުމަދު 1 month ago

އުނގޫފާރު ކައުންސިލަރުން ގޮނޑި ހޫނު ކުރުމުގައި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހުމަދު 1 month ago

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މުއްދަތުގަ ފޮނުވިބާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝައުނީ 1 month ago

ޙަބަރު ގެނެސްދީފަ ހުންނަލެއް ހާދަ ފުރިހަމައޭ. ސާބަހޭ ކުދިންނޭ. ކިޔާލަން ފަސޭހަ މި ނޫސް ހިންގާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ރ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝުކުރު އަދާކުރަން. ކުރިމަގު އުޖާލާ ވާނެ ނޫހެއް. އިންޝާﷲ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ