މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ ޖުލައިމަހު

ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް (ސީވައިއެސް) އިންތިޒާމުކުރާ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ ޖުލައި މަހު ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ސީވައިއެސްއިން ބުނެފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ދެން ކުރިޔަށްދާނީ ކުޅިވަރު އީދެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި އަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތަކާއި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިއަދު އާންމުކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 21 ގައެވެ. އަދި ފުޓްސަލް މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 
ވޮލީ މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޯވާ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
އެންމެފަހުން މި މުބާރާތްތައް ސީވައިއެސްއިން ބާއްވާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ އަހަރު ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތާއި ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ ފައިނުގެ ގިނަބައެއްގެ އިތުރުން ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔަ މުބާރާތްތަކެކެވެ. 

އެންމެފަހުން އަހަރުގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންއަކީ ނޯވާއެވެ. ނޯވާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޑެއިޒީއާއި ވާދަކޮށް ސީދާ 3 ސެޓުން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްގެނެވެ. 

އެ އަހަރުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންއަކީ ޑަވްއެވެ. އެފަހަރުގެ ފައިނަލް މެޗް ޑަވް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ، މިއެސްޓަރ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. ފޯރި ގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އެ މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވި އިރު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ދެޓީމް އޮތީ އެއްވަރު ވެފައެވެ. ޕެނަލްޓީން ޑަވް އަށް ކުރި ލިބުނީ، މިއެސްޓަރއިން ޖެހި އެއް ޕެނަލްޓީ ބޭރަށް ޖެހުމުންނެވެ.

ސީވައިއެސްއިން ބުނީ މިފަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި އޮންނަ މުބާރާތްތަކުގެ ގަވާއިދާއި ފޯމް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޤަފޫރް 1 month ago

ކުޑަ ކޮމިޔުނިޓީއެއްގައި އޮތް ދުރު ވިސްނުންގެންގުޅޭ ހިންގާލަން ކެރޭ ބައެއް ތީ ސީވައިއެސް އަކީ. ސާބަހޭ ފައިނު ކުދިންނަށް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ