މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޙުސެން

އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަން އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިޔަށް ދާއިރު، މިއީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބެއްގައި މިހާ ވާދަވެރިކޮށް ކުރިޔަށްދާ އިންތިހާބުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ފައިނު އޮންލައިން އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ މި އިންތިހާބުގެ ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

17:01 15/05/2022 މުޅި ރ. އަތޮޅުގެ މެޖޯރިޓީވެސް އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަތީޖާވެސް ދައްކާގޮތުން މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ފައްޔާޒު އިސްމާާޢީލް. މިހާހިސާބުން މި އިންތިހާބުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖު ނިންމާލާނަން. މި ކަވަރޭޖަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ! (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:00 15/05/2022 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 35، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 152، ބާތިލު 1 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

16:59 15/05/2022 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަލިފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 18، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 22، ބާތިލު 3 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

16:59 15/05/2022 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އުނގޫފާރުު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 22، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 19، ބާތިލު 1 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

16:58 15/05/2022 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭމަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 41، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 69، ބާތިލު 0 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:59 14/05/2022 މިހާރު ނަތީޖާ ނުލިބިވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށިތައް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:27 14/05/2022 ރަސްގެތީމުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 22، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 20، ބާތިލު 1 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:10 14/05/2022 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 39، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 49، ބާތިލު 0 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:09 14/05/2022 ދުވާފަރުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 179، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 257 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:03 14/05/2022 މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 41، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 261، ބާތިލު 1 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

19:57 14/05/2022 ރަސްމާދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 33، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 57، ބާތިލު 0 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

19:52 14/05/2022 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 41، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 69، ބާތިލު 0 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

19:51 14/05/2022 މީދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 37، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 101، ބާތިލު 7 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

19:41 14/05/2022 އިނގުރައިދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 48، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 85، ބާތިލު 3 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

19:28 14/05/2022 ކިނޮޅަހުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 14، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 10 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

19:07 14/05/2022 ވާދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 5، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 50، ބާތިލު 2 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:59 14/05/2022 އަލިފުށީގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 34، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 105، ބާތިލު 9 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:46 14/05/2022 އުނގޫފާރުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 86، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 84، ބާތިލު 6 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:40 14/05/2022 އަނގޮޅިތީމުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 18، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 22، ބާތިލު 3 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:38 14/05/2022 ހުޅުދުއްފާރުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 62، ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް 34، ބާތިލު 3 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ