މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އެމް.އެސް  2 ގެ ލެވެލްގެ މި މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ -/6295 ކަމަށެވެ.  އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެގޮތުގައި -/2000 ރުފިޔާ  އަދި  ސަޕޯޓިންގ  ކޯ  އެލަވެސްގެ  ގޮތުގައި  700/-  ރުފިޔާ ދެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  24  މެއި ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ