މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް

އެމްޕީ ޙަސަން އަޙްމަދުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް އިނގުރައިދޫގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތަށް މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ރަށު ބަނދަރުމައްޗަށް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. 

އަދި އެއަށްފަހު ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކާއެކު ވަނީ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ޙަސަން އަޙްމަދުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުގައި އެ ރަށަށް ހޯދައިދެއްވި ކުރިއެރުންތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ވަނީ ހާއްސަ ހަނދާނީ ފިލައެއް ވެސް އަރުވާފައެވެ. 
މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
މި ޖަލްސާގައި ޙަސަން އަޙްމަދުވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ޙަސަން އަޙްމަދު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ހިދުމަތްތަކާއި ރަށަށް ގެނެސްދެއްވި ކުރިއެރުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. 

ޙަސަން އަޙްމަދު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކާއި ވެސް ވަރަށް ގުޅޭ އެކުވެރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ