މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނުންނާއިއެކު ޖައްވަށް!

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިންޖިނިއަރ އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އެލަން މަސްކްގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިން ފޮނުވާލި ޖައްވީ އުޅަނދު ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސްސުޓޭޝަންގައި ޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚްގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސްސުޓޭޝަނާއި ހިސާބަށް ފޮނުވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

މި ތާރީޚީ މިޝަން އެތައްގޮތަކުން ޚާއްސައެވެ. އެގޮތުން  މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެމެރިކާގެ ބިމުން ޖައްވަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ. މިތާރީޚީ މިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ސްޕޭސް އެކްސް އިން ޖައްވާ ދުނިޔެއާއި ދޭތެރޭ ސަލާމަތްތެރި ކަމާއިއެކު ފެރީ ކުރެވޭނެ ޤާބިލުކަން ހުރިތޯ ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. 

މި މިޝަން 1 މަހާއި 4 މަހާއި ދޭތެރޭގެ މުއްދަތަކަށް ކުުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ސްޕޭސް އެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ނާސާގެ ސްޕޭސް ސުޓޭޝަނަށް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ޖެއްސިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި ވަނީ ނާސާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޖިމް ބްރިޑެންސްޓައިން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ