މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ފަލަސްތީނުގައި މި އާދޭސް ކުރާތާ 53 އަހަރު!

މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައިވެސް އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އަކީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެމެރިކާގައި ޖޯޖް ފްލޯއިޑް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު އެއްވެސް ކުށަކާނުލާ މަރާލުމައި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި އަންނަނީ އިހްތިޖާޖު ކުރަމުންނެވެ. ފްލޯއިޑް ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ވީޑިއޯ މީސްމީޑިއާގައި  އާންމު ވުމުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް އުފެދުނެވެ. 

ރަހުމް ކުޑަ އެމެރިކާގެ ފުލުހުން، ކުށެއް ނެތް އެމީހާގެ ކަރަށް ފައިން އަރައިގެން މަރާލުމުން މުޅި ދުނިޔެ އެކަމާ ހިތާމަކުރިއެވެ.  އޭނާގެ ފަހު ވަގުތު ކޮޅު " އަހަންނަކަށް ނޭވައެއް ނުލެވޭ" ގޮވާ އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔައިރު ހިތް ފަޅަ ފަޅައިގެން ދާކަހަލައެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އަބަދުމެ ދެކޮޅު ކަންކަމެވެ. އެކަން ކުށްވެރިވެސް ކުރަމެވެ. މިއާއިއެކު  އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި މުޅިން އެހެން ސުވާލެއްވެސް އުފެދުނެވެ. ފަލަސްތީނުގައި އަނިޔާވެރި އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަހުމު ކުޑަ ގޮތްގޮތަށް އެތައް ބަޔަކު މަރާއިރު އެއްވެސް މީހެއްގެ ލޮލަށް އެ މަންޒަރު ނުފެންނަނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ހިތާ ހިތާ ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ.

އާނއެކެ، މީސްމީޑިއާގައި އެ މަންޒަރުތައްވެސް އާންމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ މެދު ހިތާމަކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ބަހެއް ބުނާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ. ހިމާޔަތުގައި ކަމެއް ކޮށް ކުއްވެރި ކޮށްލާނެ ގައުމެއްވެސް ހަމަނެތީއެވެ. މި ހާދިސާއިން އަޅުގަނޑަށް އެއްކަމެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު ވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ  މުޅި ދުނިޔޭގެ މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ހުޅަނގުން ކަމެވެ. 

ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ހަމުގެ ކުލައާއި ގުޅިގެން ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުން ތަކެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުން އެދަނީވެސް " ރޭސިޒަމް" އެވެ. އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތައް މިސާލަކަށް ފުދެއެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަ ދައްކާނެ ގައުމެއްވެސް ހަމަ ނެތެވެ. މުޅިންވެސް އަޑު އިވެނީ ތައުރީފުގެ ބަސްތަކެވެ! މި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހައްލެއް އެބައޮތްތަ؟ 

ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މިކަމަށް ވެސް ހައްލެއް އެބައޮތެވެ. ވަރަށް ސާފު ކޮށް ފެންނާން އެބައޮތެވެ. މާތް ވެގެންވާ އަދި ހަމައެކަނި ހައްޤު ދީން، އިސްލާމް ދީނުގައެވެ. ﷲ ގެ ދީނަކީ އެފަދަ އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ކަމަކަށް ޖާގަދޭ ދީނެއްނޫނެވެ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުން އެއުރެއް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

އަޙުމަދު އިނާހް

Ahmed Inaah

އަޙްމަދު އިނާހްއަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ފަރާތެކެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދާއިރާއެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ