މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސް

މި އާޓިކަލް ޝެއަރ ކޮށްލައިގެން އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ގިފްޓްވައުޗަރއެއް

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވިއްކަމުން އަންނަ ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްއަކީ އިނގުރައިދޫގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ފިހާރައެކެވެ. ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިފަހަރު ހުޅުވާލާފައިމިވަނީ ތަފާތު ފުރުޞަތެކެވެ. ފައިނު އޮންލައިންގެ މި އަރޓިކަލް ޕަބްލިކް ކޮށް ފޭސްބޫކްގައި 3 ރައްޓެއްސަކު ޓެގްކޮށް ޝެއަރ ކޮށްލުމުން 500 (ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތެވެ.

މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 12:00 އަށެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިއަރޓިކަލް ޝެއަރކޮށްލައިގެން 500 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ގިފްޓް ވައުޗަރ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ހަމަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްއަކީ މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އިތުރުން، އިޖުތިމާޢީ އެކި ކަންކަމުގައި އެކި ސިފަސިފައިގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ފިހާރައެކެވެ. ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގައި ލިބެން ހުންނަ މުހިންމު ބައެއް ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ސާމާނު، ކުޑަކުދިންގެ ކާނާ، ބަދިގެ ސާމާނު، ކޮސްމެޓިކްސް، މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ، އެކި ބާވަތްތަކުގެ ޗޮކްލެޓް، ސްޓޭޝަނަރީޒް އަދި މިނޫންވެސް ބޭނުންތެރި އެތައް ބާވަތެއްގެ މުދާ ހިމެނެއެވެ. މިހުރިހާ މުދަލެއްވެސް 9679936 އަށް ގުޅާލުމުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. އަދި ކޫލް މާރޓް ވައިބަރ ގުރޫޕް މެދުވެރިކޮށްވެސް ފިހާރައިގެ ސްޓޮކް ބަލާލައި އޯޑަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ގަސްހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، ބޭސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ގަސްހެއްދުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ފިހާރައިން ލިބެންހުންނަ ބޭސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ގަސް ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ގަސްކާނާ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޫލް ގަރޑެންގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ވައިބަރ ގުރޫޕެއްވެސް އެފިހާރައިގެ ފަރާތުން ހިންގާކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ާަާަޮ 7 months ago

ވަރަށް ބަރާބަރު ކުރިއަށް ދާގޮތް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޢުމަރު 7 months ago

އިންނާނެ ޝެޔާ ކޮށްލާފަ. މަށަށް ލިބޭތޯ ބަލާލަދީބަލަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ