މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

މިނިވަންކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން އެނގޭނީ އަޅުވެތިކަމުގައި އުޅެން ޖެހުމުން

މީގެ 55 އަހަރު ކުރިން 1965 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ މިނިވަން ކަމުގެ ނޭވާލިއެވެ. 105 އަހަރަށް ފަހު އިޤްތިޞާދު އަލުން އަނބުރާ ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ލީ އުފާވެރި މުނާސަބެވެ. މިނިވަން ކަމަށް ޓަކައި ބަދަހި، އެކުވެރި، އެއްބައެއްވަންތަ އަބުތާލުން ކުރި ޖިހާދެއްގެ ފޮނި މޭވާގެ ރަހަ ލިބުނު ތާރީޙީ ދުވަހެވެ. 77 އަހަރުގެ ހިތި އަޅުވެތި ކަމުން ނަޞްރު ލިބުނު ޝުކުރުވެރި މުނާސަބެވެ.

ތާރީޙުތައް ބަދަލުވެ، އައު ޖީލެއް މި އުފަލުގައި ސަނާ އާއި މަރުޙަބާ ކިޔާއިރު، ތާރީޙުގެ ސަފުހާތަކުން އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހެއެވެ. ނަފުރަތާއި އަދި ރުޅިވެރިކަން އިންތިހާއަށް އާންމު ވެފައިވާ ޒަމާނެއްގައި، އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި، ތަޢައްސުބަށް ވުރެ ޤައުމީ މަސްލަހަތާއި، މިނިވަންކަމާއި އަދި އިސްތިޤްލާލަށް އިސްކަން ދޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނަށް ދަސްކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. 

ދަންނާންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މިނިވަން ކަމުގެ އަސްލަކީ ކާބަފައިން ދެއްކެވި، އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލުކަމެވެ. މިއަދާ ޖެހެންދެން، ބައިބައި ވުންތަކާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ނަސީބަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޙިދާޔަތްކަމެވެ. ޝުކުރުވެރި ވާންވީ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޙިދާޔަތް ދައްކަވާ، މިނިވަން ކަމާއި ތޮޅެން އައި ކޮންމެ ބައެއްގެ ކިބައި ނަސްރު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައެވެ. 

ޤަބޫލު ކުރަންވީ ކަމަކީ މިނިވަން ކަމަށް ޓަކައި ދިވެހިބަހުގެ މުހިންމު ކަމެވެ. ނެތިދަމުންދާ ސަޤާފަތް ތަކާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތައް ދިރުވަން މަޖުބޫރުކަމެވެ. މިނިވަން ކަމުގެ ޙައްޤުގައި ވަކި ކުލަޔަކަށް، ނަސްލަކަށް އަދި ލެޔަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، ކެރިހުރެ ސާބިތު ކަމާއި އެކު ތެދުވުމަކީ މި ލޮބުވެތި ވަތަނުގެ ޙައްޤުގައި އެންމެހާ ދިވެހީންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއްކަމެވެ. 

މިއަދު މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު، ދިވެހިންގެ މިބިން މިނިވަންކަން މަތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނާ ޖެހެންދެން ވާސިލު ކޮށްދިނުމަށް ޓަކާއި މިނިވަން ކަމަށް އަސަރު ކުރާނެ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަދައި، ޤައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ދަސްކުރަން ޖެހެއެވެ. ދިވެހި ބިމުން، ބައި ސޫތުވެސް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ދޭން ދެކޮޅުވެެރިވާން ޖެހެއެވެ. އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ފުރުސަތު ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެއެވެ.  މިނިވަން ކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭނީ ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ދާން ޖެހުމުންނެވެ. 

މާތް ﷲ މި ބިން މިނިވަންކަން މަތީ އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ. މަކަރުވެރިންގެ ނުބައި ރޭވުން ތަކުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށިއެވެ. މިނިވަންކަން މަތީ އަބަދުގެ އަބަދަށް އިންޝާ ﷲ!

އަޙުމަދު އިނާހް

Ahmed Inaah

އަޙްމަދު އިނާހްއަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ފަރާތެކެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދާއިރާއެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޢަލީ 8 months ago

ވަރަށް ހަމަ އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރި ލިޔުމެއް. އިނާހު ސާބަހޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ