މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އޮޑިޓެއް ނުކޮށް 2 ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށްލުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް - އާދަމް ޝަރީފް

އޮޑިޓް ކުރުމެއްނެތި 2 ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށްލުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ ކުންފުންޏާއި އެޗް.ޑީ.ސީ އެއްކޮށްލާކަމަށް ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ޝެއަރ ކުރައްވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް އޮތް ސަރުކާރުގެ މައި 2 ކުންފުންޏެއް އޮޑިޓް ނުކޮށް އެއްކޮށްލުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކުންފުނިތައް އެއްކޮށްލުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ކޮރަޕްޝަން ފޮރުވަން ކުރާ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. 

ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް އާއި އެޗްޑީސީ އެއްކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ އެމްޑީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (އިބޫ) އަށް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ތަކެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެންމަތިކޮށް މައްސަލާގައި އޭނާ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވެސް ވެފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ