މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އިނާޙް

ޤައުމު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅަށް ފައިނުގައިވެސް އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

ޤައުމު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއެއްވުމުގައި އެޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ، ޤައުމު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅު ޝުއޫރުތަކާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށަށް ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައްވެސް އެއްވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.
ފައިނުު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އިނާޙް
އަދުގެ ސަރުކާރުން ޤައުމު ވިއްކާލާކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިއަދު ވަނީ އެއްވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
13%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
13%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ