މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: ސަން

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން ގެންދާ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. 

އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖޮބްސެންޓަރ ޕޯޓަލްގައި މިހާރު ހިމަނާފައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ބަލާއިރު، ޖުލައި މަހުގެ އެލަވަންސްއަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ، 15 ސެޕްޓެމްބަރެވެ. އަދި އޯގަސްޓް މަހުގެ އެލަވަންސްއަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ، 30 ސެޕްޓެމްބަރެވެ. 

ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކުން މި އެލަވަންސްއަށް އެދުމަށް މިހާރު ވަނީ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އިންތިޒާމް ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ފުރާ ފޯމްގެ ސްޓޭޓަސް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ޖޮބްސެންޓަރ.އެމްވީ މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

33%
އުފާވި
33%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
33%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ