މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޅ. ނައިފަރު ކީކޯޑް

މޮޅު ޓިނު ހޯދަން މާލެ ނުގޮސް ދާންވީ ނައިފަރަށް

ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން މާލެ ދާންޖެހޭ ޖެހުން އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު މޮޅު ޓިނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ނައިފަރު އީ. ޑޮޓް ސާރވިސް ސެންޓަރުން އަދި ކީ ކޯޑްއިން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މާލެއިން ލިބޭ ކޮލެޓީގައި، އެ ބޯމިނުގައި މާލެއިން ލިބޭ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި އެ ފިހާރައިން މިހާރު ޓިނު ލިބޭނެއެވެ. އަދި ބޭނުން ދިގު މިނަކަށް ޓިނު ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނައިން ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ހިލޭ ޑެލިވަރީވެސް ކޮަށްދޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. ޓިނަށް އޯޑަރ ކުރުމަށް 7330202 ނުވަތަ 9802662 އާއި ގުޅުމުން ވަގުތުން ޓިނު ލިބޭނެ ކަމަށް ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 
ޓިނު ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންކުރާ މެޝިން
އީ.ޑޮޓް ސާރވިސް ސެންޓަރާއި ކީ ކޯޑްއަކީ މީގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭ ތަނެކެވެ. އެގޮތުން، އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ސާވިސް ދީ މޮޓޯސައިކަލްވެސް މަރާމާތުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެކެވެ. އަދި މިދެތަނުންވެސް އެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކީ ކޯޑްގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖް

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ