މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:45
ފަތިސް
05:02
05:05
އިރުއަރާ
06:13
06:16
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:31
15:35
މަޣްރިބް
18:21
18:23
ޢިޝާ
19:32
19:34
ފޮޓޯ: މިހާރު

މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް

މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެޤަރާރަކީ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރުމަށްޓަކައި ކިޔޫގައި ޖެހިގެން ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން މަޑުކުރަންޖެހުމާ އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭކާރު ގިނަގުނަ ހަރަދުތަކެއް ހިނގައި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހުމާއި އަދި ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ލިބުން ލަސްވުމާއި ކަޅުބިލަ މަހާއި ކަންނެލީގެ އަގު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފްވަނީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރުގައި، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ނުކިރި އެތައް ދުވަހެއް ކިޔޫގައި މަސްކިރޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ތިބެންޖެހުމާއި އެތައް ދުވަހެއް ކަނޑުމަތީގައި ހޭދަކޮށްގެން ބޮޑު ހަރަދުކޮށްގެން ބާނާ މަސްކޮޅު ނުކިރިގެން މަހަށް ނުފުރި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އާއިލާ އާ ދުރުގައި ތިބެން ޖެހުމާއި ކިރޭ މަސްކޮޅަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވޭތުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ކަޅުބިލަ މަހުގެ ކޮންޓްރޯލް އަގު ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ކަޅުބިލަ މަހުގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމާއި އަދި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބޮޑުކަންނެލި ބޭނިއްޖެނަމަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންނެލި ގަންނަ އަގު ދަށްކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނާއި މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް ގެއްލުން ލިބި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަން ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ