މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރ ޙަސަންމަނިކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރ ޙަސަން މަނިކު އަސުރުމާގެ ރ. ފައިނު، ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ވެލެއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަފްލާގައި ޙަސަން މަނިކުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްކުން އޮތެވެ. އަދި ޙަސަން މަނިކު ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރެއްވިއިރު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއު ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އަރުވާ ހަނދާނީ ލިޔުން އެރުވުން އޮތެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޙަސަންމަނިކުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. ޙަސަން މަނިކުގެ ވާހަކައިގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އިރު އެކަން ފެށިގެން އައި ގޮތާއި، އެދުވަސްވަރު ޞިއްޙީ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅެންޖެހުނު ގޮތްތައް ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ. ޙަސަން މަނިކަށްފަހު، އޭރު ޙަސަން މަނިކާއިއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި އެކުގައި އުޅުއްވި، ފައިނުގައި ކަތީބުކަމުގެ މަޤާމްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އިބްރާހީމް ޙުސައިން ވަނީ ޙަސަން މަނިކުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އިބްރާހީމް ޙުސައިންގެ ވާހަކައިގައިވެސް، އޭރު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އުޅެންޖެހުނު ގޮތާއި އެކަންކަމުގައި ޙަސަން މަނިކު ގެންގުޅުއްވި އުޞޫލުތަކަށް ތަޢުރީފް ކުރެއްވިއެވެ.
ހަފްލާގައި, ރިޓަޔަރ ވެލެއްވި ޙަސަން މަނިކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީއު
ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރ ވެލެއްވިއިރު، ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފެމެލީ ހެލްތު އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވިނަމަވެސް، ޙަސަން މަނިކަކީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިނުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަށައިގަތް އިރުއްސުރެން ފެށިގެންވެސް އެ ދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި، އާންމު ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާއި އެނޫންވެސް ޞިއްޙީ ގިނަ ކަންކަމުގައި އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި، އެކިއެކި ބަލިތަކުގައި ރަށުގައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދަޢުރެއް އަދާ ކުރެއްވި ފަރާތެކެވެ.
ހަފްލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ޙަސަން މަނިކު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ވެލައްވާފައިވަނީ، 35 އަހަރާއި  7 މަހާއި 18 ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އެކި މަޤާމް ތަކުގައި ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ރަޒީނާ 5 months ago

ހަސަންމަނިކުބެ އަކީ ރަށުގެ ސިއްޙީދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް، އެންމެންނާވެސް ވަރަށް ގާތުން އެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި އޯގާތެރި ބޭފުޅެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ