މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ވަކިވަކިން ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމުގައިވެސް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، -/5610 ރުފިޔާ އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/2000 ރުފިޔާ އަދި ސަޕޯޓިންގ ކޯރ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރު -/700 ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. 

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 2020 ޑިސެމްބަރު 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެކަމަށްވެސް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.  

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ