މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފި

ފައިނު ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅިގެން ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ.

10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި 25 ބައިވެރިޔަކު ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. މި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ޤާސިމް އަދި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދު ޚާލިދު ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި ބޭސްތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ކެމިކަލްތައް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ދަނޑުވެރިކަމުން އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ނެރޭނެ ގޮތްތަކުގެ ޚުނަރުތައް ވަނީ ބައިވެރިންނާ ޙިއްސާ ކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ