މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

މާކުރަތުގެ 9 ގެއަކަށް ވަދެ ނިކުތުން މަނާކޮށްފި

ރ. މާކުރަތުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއިއެކު އިތުރު 4 މީހަކު އެއްގެއެއްގައި ކަރަންޓީންވިއެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް އެގޭގައިތިބި އެހެން ބަޔަކު ކަރަންޓީނުން ނިކުތުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ 9 ގެއަކަށް ވަދެނިކުތުން އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އެރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލާފައެއް އަދި ނުވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
75%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ