މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފެށެން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް، ދަރިވަރުން ތައްޔާރުތަ؟

އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނަށް މިވަނީ ދާދި ކުޑަތަންވެފައެވެ. ކޮވިޑް19 ގެ މި ދަތި ޙާލަތުގައިވެސް އެތައް ގޮންޖެހުމަކާއި ދަތިތަކާއިއެކު ސްކޫލްތަކުން އަންނަނީ މި ދެ އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބުރަކޮށް ކުރަމުންނެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް، މި އިންތިޙާނުވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ލަސްވެފައެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކެނޑުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ޖެހުންވެގެން ދިޔައީ ފިލާވަޅުތައް ދަސްކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވި ވަރަށް ބޮޑު ދަތި ކަމަކަށެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ފިލާވަޅުތައް ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އުގަންނައިދިނުމަށް މުދައްރިސުންނަށްވެސް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. 

އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް އިމްތިޙާނަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ދަރުވަރުންގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްލާނަމެވެ. 

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތިޔަ ދަރިވަރުން ތިޔަ ތައްޔާރުވަނީ، ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ އިމްތިޙާނަށްކަން ޝައްކެއް ނެތެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތިޔައިގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް މި އިމްތިޙާނުތަކަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް ހިންމަތާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުން އަދި މުޅި ސްކޫލާއި ރަށްވެސް ފަޚްރުވެރި ވާފަދަ ނަތީޖާއެއް ހޯދަން ބޭނުންވާނެއެވެ. 

މިފަދަ ނަތީޖާއެއް ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ދެ ކަމެއް ކޮށްލައިގެން ތިޔަ ދަރިވަރުން ބޭނުންވާފަދަ ނަތީޖާއެއް ހޯދިދާނެއެވެ. 

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ކާމިޔާބު ދެއްވާ ފަރާތުގެ އަރިހުގައި ކާމިޔާބު ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުމެވެ. ކާމިޔާބަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވާ އެއްޗެކެވެ. ކާމިޔާބު ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާކުރާށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރި ވާށެވެ. މި އަހަރު މި އިމްތިޚާނުތައް ދިމާވެފައި މިވަނީ މާތްވެގެންވާ މައްސަރެއްގައިކަމީ ތިޔަ ކުދިންގެ ނަސީބު ކަމަށް ދެކޭށެވެ. 

ދެވަނަ ކަމަކީ، ހިތްވަރާއިއެކު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ކާމިޔާބަކީ ބުރަ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފޮނި މީރު ކަމެކެވެ. ދިމާވާ ދަތިތަކާއިއެކުވެސް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބު ލިބުމުން ލިބޭ އުފާ މާ ބޮޑުވާނެވެ. އެހެންކަމުން، ރޭވުންތެރި ކަމަކާއިއެކު ދުވަސްތައް ފަށާށެވެ. އަދި އެދުވަހު ދަސްކުރާނެ މިންވަރުތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެ ލަނޑުދަނޑި ޙާސިލް ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. 

މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ތިޔަ ކުދިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކާމިޔާބީ އާއި ހަމައަށް ވާޞިލް ވެވޭނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޢަހްމަދު 1 month ago

މޮޅު ލިޔުމެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ