މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ވާދޫ ސްކޫލް

ރ. ވާދު ސްކޫލްގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި 8 މަޤާމަކަށް ދިވެހީން ހޯދާނީ

ވާދޫ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން، އިނގިރޭސި 2 ޓިޗަރުން، ސައިންސް 1، ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް 1، ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް 1، އެކައުންޓިން 1، ބައޮލޮޖީ 1، ކެމިސްޓްރީ 1 އަދި ބީ ޓެކް ހޮސްޕިޓާލިޓީއަށް 1 ޓީޗަރަކު ބޭނުންވެއެވެ. 

މި މަޤާމްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ، 2021 މެއި 12 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ވާދޫ ސްކޫލް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ރ. ވާދޫ ސްކޫލްގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި 8 މަޤާމަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ