މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޒިޔާދު

ކޮވިޑް19: ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއްގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރެން ފެށުމުން ތިބާގެ ޒިންމާ ތިބާއަށް އެނގުން ވަރަށް ވެސް މުހިންމެވެ. ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ގައިންގަޔަށް އަރާ މިބަލި މިހާރު މިވަނީ އަހަރެމެންގެ ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައުންވެސް ފެނިފައެވެ.

އަރަބި ބަހުގެ ހަރުބަހެއް އޮންނާނެއެވެ. " މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ހާސްވެ ކަންތައް ބޮޑުވުމަކީ އިތުރު މުސީބާތެކެވެ." މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިގެން ނުކުންނާނެ ހެވެއް ނެތެވެ. ކެތްތެރިކަމުގެ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ތިބާގެ ފަރުދީ ވާޖިބުތަކެއް ވެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅާފައިވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލެނބުމީ އެންމެ މުހިއްމު، އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިންމާއެވެ. ގޭގައި މަޑުކުރުމެވެ. ގިނަގިނައިން އަތް ދޮއުމެވެ. ގާތުން އެއްތާ ނުވުމެވެ. އަބަދުވެސް މާސްކް އެޅުމެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް ފަރުދީ ވާޖިބުތަކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދެއްކި އެއް ގައުމަކީ ނިއުޒިލޭންޑެވެ. އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދިޔައިރު އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން، ތަކުރާރުކޮށް ރައްޔިތުން ގާތު ދެއްކީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ޖާދޫގެ އިބާރާތެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ޅެން ވެރިއެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ކޮވިޑުން ނިއުޒިލޭންޑު ސަލާމަތްވީ އެކަމަނާގެ ހަރުދަނާ ލީޑާޝިޕުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އަހަރެމެން ހަނގުރާމަ މިކުރަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް ޒިންމާއެއް ވަނީ މަތި ކޮށްފައެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުޅުންތެރިންގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރާށެވެ. ނިއުޒިލޭންޑުގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން، ޖަސިންޑާ އާޑެން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ނޫސްވެރިން ލިއުއްވާފައިވެއެވެ. ކަމުގެ ހަގީގަތަކީ ވެސް އެއީއެވެ. ކޮވިޑަށް އޮތް އެންމެ މޮޅު ފަރުވާ އަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެވެ. އެންމެން ގުޅިގެން ކުރާ އިހުލާސްތެރި މަސައްކަތެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އާންމުކޮށް އުފެދިފައި ހުންނަ ބައެއް ސުވާލުތައް:

ބައެއް ކާބޯތަކެތި ކެއުމުން ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވޭ؟ 

ހަގީގަތަކީ ބައެއް ކާބޯތަކެތީގައި އެކިކަހަލަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭ ފަދަ ބައެއް ކެމިކަލްތައް ހުރި ނަމަވެސް ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ފަދަ މޭވާއެއް، ތަރުކާރީއެއް އަދި ފަތްޕިލާވެއްޔެއްވެސް ނުހުންނާނެވެ. އަދި ކިއެއް، ކޮވިޑަށް މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ. ބަލީން ރައްކާތެރިވުމަށް ކޮވިޑުން ދިފާއުވާން ޖަހާ ވެކްސިން ޖެހުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ވެކްސިން ޖަހާ ފަހުންވެސް ބަލި ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވުން 100% އާއި ހަމައަށް ވެކްސިނުގެ ސަބަބުން ދަށްކޮށްދެއެވެ. ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ބަލީގައި ބޮޑުވަރެއް ނުވާނެއެވެ. 

ވެކްސިނަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެއްތަ؟ 

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ހެދިފައިވާ ވެކްސިނަކީވެސް އަދި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ވެކްސިނަކީ ވެސް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ވެކްސިން ތަކެކެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެސް މިހާތަނަށް ހެދިފައިވާ އެއްވެސް ވެކްސިނަކީ ގެއްލުންހުރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މައުލޫމާތު ފަތުރާއިރު އެމައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އާންމު ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީތަކުންނާއި، އެނޫންވެސް މީސްމީޑިއާއިން ފެންނަ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރާއިރު، އޭގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ފަދަ ޔަގީން ކުރެވޭ ތަންތަނުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ޒިންމާއެެކެވެ. 

އަދި ހަމައެހެންމެ، ކެތްތެރިކަމުގެ މިހާލަތުގައި ޒިކުރުކޮށް ދުޢާ ކުރުން ގިނަ ކުރާށެވެ. މުޢުމިނުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ. އެންމެހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ގަދަ ކީރިތި ވަންތަ ﷲ ގެ ހަޞްރަތުން ދުޢާ ދަންނަވާށެވެ. 

"މިތުރުންގެ ހިތަށް ދަތިކުރި ކަޅު ކޮންމެ ރެޔެއް
  ފިތުރަތުގެ އުސޫލުން ނިމިދަނީ ފަތިހަށެ އަމުދުން"

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މޯޑް 2 years ago

ފުރިހަމަ ލިއުމެއް އިނާޙް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ