މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ފައިނު ކައުންސިލުން މިމަހު 31 ގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

ފައިނު ކައުންސިލުން މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރާ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ، 31 ޖުލައި 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި ބާއްވާ ގޮތަށެވެ.

މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިިމެނިފައިވަނީ، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ހިއްސާކުރުމާއި، 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ހިއްސާކުރުމެވެ. އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްވެސް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން، މި ބައްދަލުވުމުގެ 7 ދުވަހުގެ ކުރިން، ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އާންމު ކުރަންޖެހެއެވެ. އެއާއި އެއްގޮތަށް ފައިނު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ވަނީ އާންމު ކޮށްފައިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މިއީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ