މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ފައިނުގެ ފުރަތަމަ ޙާފިޒްކަމުގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ޙާފިޒް މުޙައްމަދު ޔޫނުސް ބިން އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ އެ ސްޓޭޝަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ފައިނަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ޔޫނުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ހަދިޔާއެއް ހަވާލުކޮށް އަދި އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދީފައިވެއެވެ.  އެގޮތުން، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައިގައި ރ. އަތޮޅު ފަހުރުވެރިވާފަދަ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރިކަމަށްޓަކައި ޔޫނުސްއަށް މަރުހަބާކިޔާ، އަދި އޭނާގެ...
އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ރ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި ސައިބަރ ޕޮލިސިންގ ސެންޓަރު ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރު 30 އިން ޑިސެމްބަރު 10 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތުދީފައިވަނީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށެވެ. އެގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގައި، ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ބުނެދީފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް...
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އޯޕަންޑޭއެއް ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅެން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި އޯޕަންޑޭ ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހު 9 އަދި 10 ގައި އުނގޫފާރުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެއް ރަށަކުން 4 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބައިވެރިވާނަމަ އެރަށަކަށް ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި...