މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ދަރިވަރުންގެ ތަރުބިއްޔަތުގައި ޓީޗަރުންނެކޭ އެއްވަރަށް ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރުވެސް ބޮޑު

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވޭ އެއް ވާހަކައަކީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުދިންގެ އަޙްލާޤް ގޯސްވަމުންދާ ވާހަކައެވެ. އުމުރާއި ނުގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ވާހަކައެވެ. ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް އަޅާނުލާ ވާހަކައެވެ. ކުށުގެ ވެށީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރިން ބެދެވިދާ ވާހަކައެވެ. މި ވާހަކަތައް މިހެން ދެކެވޭއިރު އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވާން މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބުތަކާއިމެދު ވިސްނާލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންތޯއެވެ؟ މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ނުވަތަ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮން ބައެއްގެ ޒިންމާއެއްތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުކޫލުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އައު މަންހަޖުގެ ތަސައްވަރާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭތޯއެވެ. ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ހަމައެކަނި ސުކޫލުތަކުގައި ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކުދިން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެދާނެތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ސުކޫލުތަކާއި އެއްވަރަށް ބެލެނިވެރިންގެ އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ބައެއް ބެލެނިވެރިންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ކުދިން ސުކޫލަށް ފޮނުވީމަ އެ ނިމުނީއެވެ. އެކުދިން ސުކޫލުގައި ކުރާކަމެއް އޮޅުން ފިލުވާލައި، އެ ކުދިންނާއިއެކު އުނގެނުމުގެ ކަމެއްގައި މަޝްއޫލުވެ އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންތޯއެވެ؟ ފޯނަށް ނުވަތަ ޓީވީއަށް ގެއްލި ތިބެ، ކުދިން ކުރާނެ ކަމެއް ކުރަން ދޫކޮށްލެވުމުގެ ނަތީޖާއަށްވެގެންދަނީ އެކުދިންގެ ފަރާތުން ނޭދެވޭ ބައެއް ކަންކަން ފެންނަން ފެށުމެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކުދިން އުޅޭ އުޅުމުގައި އެކުދިންގެ ފަރާތުން ގޯސް އާދައެއް ފެނިއްޖެނަމަ ގިނަފަހަރަށް "މިމެނި މީހެއްގެ ދަރި މިހެންނޭ، އެހެންނޭ" ކިޔާ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެއެވެ. 

ނަމަވެސް މިހެން މިކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވާންވީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދަރިއަކަސް ކުދިންނަށް ރަނގަޅުގޮތް ބުނެދޭ މީހަކަށެވެ. މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި މީހަކަށެވެ. ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ގޯސް ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެއީ ގޯސް ކަމެއްކަން  އަދި އެ ކަމެއް ގޯސްވާ ސަބަބު ކުދިންނަށް ބުނެދޭ މީހަކަށެވެ. ކުދިންނާއިއެކު އުނގެނުމުގެ ކަންކަމުގައި މަޝްއޫލުވެ، އެކުދިންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ މީހަކަށެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭ މިތުރުންތަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި މީހުންގެ ފަރާތުން މިފަދަ ނަމޫނާތައް ދައްކާނަމަ އިންޝާﷲ، މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިންވެގެންދާނީ އަޙްލާޤު ރަނގަޅު ނަމޫނާ ކުދިންތަކަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

33%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
33%
ހިނިއައި
33%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ