މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: މީދޫއާއި އަލިފުއްޓަށް ހަނިމޮޅެއް

ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މީދޫއާއި އަލިފުށި ޓީމުން 3 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާކުރަތާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗު 4-3 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އަލިފުއްޓެވެ. މިމެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ، އަލިފުށި ޓީމްގެ ޢަބްދުލް ސަމީއުއެވެ.
އިންނަމާދޫއާއި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ހަވީރު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ރަސްމާދޫއާއި އިންނަމާދޫއެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކީ، އިންނަމާދޫ ޓީމްގެ ވިސާޙްއެވެ. 

ރޭގަނޑު ކުޅުނީ، މީދޫއާއި ހުޅުދުއްފާރެވެ. އެ މެޗް 1 – 0 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ މީދޫއެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކީ މީދޫ ޓީމްގެ އަޙްމަދު ޙުސައިންއެވެ. 
މީދޫ އާއި ހުޅުދުއްފާރު ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހުވެސް ފޯރިގަދަ ތިން މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ މަޑުއްވަރީއާއި ވާދޫއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި 17:00 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ މާކުރަތާއި މީދޫއެވެ. އަދި ރޭގަނޑު އޮންނަ ތިންވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިނގުރައިދޫ އާއި އިންނަމާދޫއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދަނީ ޖުމްލަ 10 ޓީމު ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލުމަށްފަހުއެވެ. 

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ ރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ، މަޑުއްވަރީ، ވާދޫ އަދި އިނގުރައިދޫ އެވެ. ގުރޫޕް ބީ ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ އަލިފުށި، މާކުރަތު، ހުޅުދުއްފާރު، މީދޫ، އަދި ދުވާފަރެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސއސއ 1 year ago

މީދޫ މޮޅުކޮށްދިނީ ރެފުރީ ސަލީމާ ރެފުރީ ސައީދު. މީދޫއާއި ހުޅުދުއްފާރު މެޗުގެ ވީޑިޔޯތަކުން އިނގޭ ރެފުރީ ވަކި ގޮތަކަށް ޖެހިފަ ހުރިކަން..ފީފާ ލެވެލްގެ ރެފުރީންގާތުގަ އަޑުގަދަކޮށްލީމަ ބިރުން ގޮސް ގޯލަކަށް ހަދާ އުސޫލު ފެނުނީމާ އިނގިއްޖެ މުބާރާތުގެ މިސްރާބު ހުރި ދިމާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ