މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޑރ. މުއިއްޒު

ފައިނުގެ މެޖޯރިޓީ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ މެޖޯރިޓީ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ހޯދައިފިއެވެ.

ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

އުމަރު ނަސީރު 5، ޒަމީލް 0، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 86، ޑރ. މުއިއްޒު 132، ޤާސިމް އިބްރާހީމް 1، ފާރިޝް މައުމޫން 0، އިލްޔާސް 27، ނާޒިމް 0

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ