މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މަސްޖިދުއް ނަބަވީ މާދަމާ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މަސްޖިދުއް ނަބަވީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ. 

މަސްޖިދުއް ނަބަވީ ހުޅުވާލަން ސައުދީ ރަސްގެފާނު ނިންމިނަމަވެސް މިސްކިތައް ދެވޭނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަަޅަައިގެންކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި މިސްކިތް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް މިސްކިތުގެ 40 އިންސައްތަ ހުންނާނީ ބަންދު ކޮށްފައި ކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް 2 ހަރަމް ކަމަށްވާ މަސްޖިދުލް ހަރަމް އާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ ބަންދުކޮށްފައިވާތާ 39 ދުވަސް މިހާރުވަނީ ވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ