މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައުޟޫއަށް މިއަދު އިއްވިގެންދިޔަ ޚުޠުބާގައި އަހަރެމެންގެ ވެރި ރައްބުގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އެތަކެއް މިސާލުތައް އިލާހީ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައިވަނީ އިއްވާދީފައެވެ. އެގޮތުން މުޅި ކާއިނާތު ހިނގަމުންދަނީ ﷲ ތަޢަލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިލާހީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންކަމާއި އެއީ ﷲ ގެ ކައުނީ ސުންނަތް ކަމުގައި ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު މިދެންނެވުނު ގާނޫނޫތަކާއި ނިޒާމުތައްވަނީ ޙުދޫދެއްނެތި އެހާމެ ފުރިހަމަ ދުވަހަކުވެސް ފުށުއެރުމެއް ނުވާފަދަ އަޖާއިބުން ފުރިގެންވާ ކަވި...
އިސްލާމްދީނުގައި ޒުވާނުންނަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމާއި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އިސްލާމްދީނާއި ޤއުމު އެދޭއެދުން ބަޔާންކޮށް މިއަދު ޚުޠުބާގައި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިއަދު ޚުޠުބާގައިވަނީ އިއްވާދީފައެވެ. އެގޮތުން، އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމު އެދެނީ ހަރދަނާ ޒުވާން ޖީލެއްކަމާއި ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުންގެ ޒަމާނެއްގައި ހަރުދަނާ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭނުންތެރި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެދިގެން  ދިޔުމަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް އެންމެބޮޑު އުއްމީދެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަކީ ޒިންވމާދާރު ބަޔަކަށްވުމާއި، މުރާލިވުމާއި، ހިވާގިވުމުގެ އިރުތުން މަސައްކަތްތެރި...
ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެތައް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގެ ނަމުގައި އެކަނބަލުންނަށް އިސްލާމްދީނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކުން ބޭރުވެ، ދީނާއިދުރު ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާ މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި އަލިއަޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން؛ - އިސްލާމްދީނުގައި ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމާއި އޯގާތެރިވުމުގައި އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް.- އަންހެންދަރީން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށްފިނަމަ ނަރަކައިން ރައްކާތެރިވުމެއްކަމުގައި އެދަރީންވާނެކަން.- ޢިލްމު އުނގެނި އުނގަނައިދިނުމުގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތްކަން.-...