މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މާތް ﷲ މިކައުނު ލައްވާފައިވަނީ އަޖާއިބުން ފުރިގެންވާ ކަވި ނިޒާމަކުން - ޚުޠުބާ

ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައުޟޫއަށް މިއަދު އިއްވިގެންދިޔަ ޚުޠުބާގައި އަހަރެމެންގެ ވެރި ރައްބުގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އެތަކެއް މިސާލުތައް އިލާހީ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައިވަނީ އިއްވާދީފައެވެ. އެގޮތުން މުޅި ކާއިނާތު ހިނގަމުންދަނީ ﷲ ތަޢަލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިލާހީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންކަމާއި އެއީ ﷲ ގެ ކައުނީ ސުންނަތް ކަމުގައި ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު މިދެންނެވުނު ގާނޫނޫތަކާއި ނިޒާމުތައްވަނީ ޙުދޫދެއްނެތި އެހާމެ ފުރިހަމަ ދުވަހަކުވެސް ފުށުއެރުމެއް ނުވާފަދަ އަޖާއިބުން ފުރިގެންވާ ކަވި ނިޒާމަކުން ކަމުގައިވެސް ވަނީ ހަނދާން ކޮށްދީފައެވެ.

މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހައި ގިނަ މިސާލުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ނަމަވެސް އެކަންކަމާއިމެދު އަހަރެމެން ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުން އީމާންކަން ހަރުދަނާވެ އިތުރުވެ، ﷲ ގެ ކަށަކުޅަދުންވަންތަކަން އެނގި ކަށަވަރުކުރުމަށް ލިބޭ ބާރަކަށް ވާފަދަ ބައެއް މިސާލުތައްވެސް ވަނީ ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ތަނބުތަކެއް ނެތި އުނޑު އުފުއްލެވިގެންވުމާއި، ބިމުގައިވާހާ އެއްޗެއް އިންސާނުންނަށްޓަކައި ޚިދުމަތްކުރެއްވުނުކަމާއި، ކަނޑުދުވާ ނައުފަހަރުވެސް ދުވަނީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅާއި އެކުގައިކަމާއި، އުޑުތަކާއި ހަނދާއި ތަރިތަކާއި ގަސްގާހާގެއްސާއި ދޫނި ސޫފާސޫފި ހެއްދެވިފައިވާ ގޮތާއި، އަދުގެ ސައިންސުގެ ބަހުންނަމަ ރެޕްޓައިލް ނުވަތަ ބަނޑުދަމާފައި ހިނގާ ތަކެއްޗާއި ހިނގައިފައި އުޅޭ ތަކެއްޗާއި، އުޑުން ފެންވެހޭ ނިޒާމް ނުވަތަ ވޯޓަރ ސައިކްލް ފަދަ އަޒާއިބުން ފުރިގެންވާ ނިޒާމްތަކާއި، މަރުވެފައިވާ ތަކެތީންގެ ދިރޭ ތަކެތި ﷲ ނެރުއްވާކަމާއި އެއީ އަޅުންދިރުންވޭނެ ކަމުގެ މިސާލެއްކަމާއި، ޚުދު އިންސާނާ  ހެއްދެވޭގޮތާއި އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބަލައިލުމުންވެސް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ބައިވަރު ހެކިތައް ފެންނަކަމާއި، ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނައުމާއިއެކު ކާއިނާތުގެ ކޮންމެ ކަމަކާއިމެދު ވިސްނާލުމުންވެސް ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން އެނގި ހާމަވާކަން ވަނީ ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

ޚުޠުބާ ނިއްމާލަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ބުއްދި ދެއްވިކަމާއި ބިން އިސްލާޙްކޮށް ތަޢުމީރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އިންސާނާ ނެގިކަމާއި އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއިމެދު އިންކާރުކުރާ ބަޔަކުވާކަމާއި ބިންމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ކޯޅުމަކީވެސް އިމާންކަމާއި ކާފިރުކަމާއިދެމެދު އުފެދުނު ކޯޅުމެއްކަމާއި، ޙައްޤާއި ބާޠިލާއި ދެމެދު އުފެދުނު ދެބަސްވުމެއްކަމާއި، މިކޮޅުންތަކާއި ދެކޮޅުވެރިކަން ޤިޔާމަތާއިހަމަޔަށް ދެމި އޮންނާނެކަމާއި ނަޞްރު ލިބޭނީ ﷲ އަށް އީމާންވެ ޙައްޤުގެ މަގުގައި ފައިތިލަ ޘާބިތުކޮށްގެން ތިބި މީހުންނަށް އެކަނިކަމާއި އުރެދުނު މީހުންނަށް ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބު ލިބޭނެކަމާއި މުސްލިމުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރު ދިނުންކަމާއި އަހަރެމެން މިކަމުގައި އިޙްމާލު ވެއްޖެނަމަ އަހަރެމެން ނެތިކުރައްވާ އެޒިންމާ ނަގާނެ އެހެން ބަޔަކު ފޮނުއްވުމަށްވެސް ﷲ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި އަހަރެމެން ކުށް ފާފަތަކުގެ ގެއްލުން ލިބޭނީ ހަމަ އަހަރެމެންނަށް ކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

އެންމެހައި ކިޔުންތެރީންނޭވެ! ތިބާއަށް ވީވަރަކުން ﷲ ގެ ދިނަށް ނަޞްރުދޭށެވެ. ދީނުގެ މަޢުލޫމާތު އެކަކު އަނެކަކަށް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ. ﷲ ގެ ކުލަދުންވަންތަކަމުގެ މިސާލުތައް ދައްކާ އަދުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ހިތުގައި ﷲ އަށް ވާ ބިރުވެތިކަމާއި ﷲ ގެ ކުޅަދުންތަކަން އަށަގެންނެވުމަށް ތަފާތު ވާހަކަކިޔައިދީ ދީީނުގެ ލޯބި އިތުރުކުރުވާށެވެ. ކާއިނާތުގެ ފުރިހަމަ ކަމާއި އެކާއިނާތުގައިވާ އެންމެހައި އެއްޗެއް ހެއްދެވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަކަންވެސް ބުނެދީ އިސްލާމީ އަޤީދާ އާއި ތަވްޙީދުގެ ބިންގާ ވަރުގަދަ ކުރުވާށެވެ. ކުދިންނާއިއެކު ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާނަމަ އެދަތުރުކުރާ އެއްޗެއް އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ފެންގަނޑެއްގައި ދުވެދުވެ އޮންނަނީ ﷲގެ އަމުރުފުޅާއިއެކުގައިކަމުން އެފަދަ ދަތުރުތަކުގައިވެސް ﷲ އަށް އުރެދުމެއް ނުވުމަށާއި، އުނޑުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިއްދާފައިނެތްކަމާއި އުދުހޭ ދޫނިތަކާއި ރުއްގަހާއި މިނޫންވެސް އެކުދިންގެ ލޯމަތީ ރެއާއިދުވާލު ފެންނަމުންދާ ހެކިތަކުން ހެކިދައްކާ އެކުދީންނަކީ ﷲ އަށް ބިރިވެތިވާ ﷲ ގެ ކުޅަދުންތަކަން ހިތުގައި އެއްވެސް ޝައްކުތަކެއްނެތި ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކުދީންނަށް ތަވްޙީދާއި އަޤީދާގެ ފިލާވަޅުތައް ބުނެދޭށެވެ. އެއީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. ވަކިން ޙައްޞަކޮށް މައިންނާއި ބަފައިންގެ ބޮލުގައިއެޅިފައިވާ މާބޮޑުކަންދަނެ ދީނުގެ މަތީގައި އެކުދީން ހާނުވާށެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ