މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އުުމުރު ފަނާކުރި ގޮތާއި ޒުވާންކަން ހޭދަކުރި ގޮތާއިމެދު ސުވާުލު ކުރެވޭނެ - ޚުޠުބާ

އިސްލާމްދީނުގައި ޒުވާނުންނަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމާއި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އިސްލާމްދީނާއި ޤއުމު އެދޭއެދުން ބަޔާންކޮށް މިއަދު ޚުޠުބާގައި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިއަދު ޚުޠުބާގައިވަނީ އިއްވާދީފައެވެ.

އެގޮތުން، އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމު އެދެނީ ހަރދަނާ ޒުވާން ޖީލެއްކަމާއި ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުންގެ ޒަމާނެއްގައި ހަރުދަނާ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭނުންތެރި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެދިގެން  ދިޔުމަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް އެންމެބޮޑު އުއްމީދެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަކީ ޒިންވމާދާރު ބަޔަކަށްވުމާއި، މުރާލިވުމާއި، ހިވާގިވުމުގެ އިރުތުން މަސައްކަތްތެރި ޒުވާން ޖީލެއް އުފެދުމަކީ އިސްލާމީ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއަކުން ދެކެން ބޭނުންވާނެ ބައެކެވެ. 

އިސްލާމްދީނުގައި ޒުވާނުންނަށް ދީފައިވާ އަޙައްމިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އަދުގެ ޒުވާނުން ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށްވެސް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައިވަނީ ހަނދާންށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤެއްގެވެރި ބަޔަކަށް ވުމަށާއި ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ވުމަށާއި، ދީން ޙިމާޔަތްކޮށް ދީން ކުރިއެރުވުމުގައި ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑުކަންވަނީ އިސްލާމީ ސީރަތުގެ ތަފާތު އެކިއެކި ޙާދިޘާތަކާއި މިތުރުމާތް ނަބިއްޔާއާއި ޞަޙާބީންގެ ޙަޔާތްޕުޅުން މިސާލާއިއެކު ބުނެދީފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމީ ލަޝްކަރުތަކުގެ އިސްކޮމާންޑަރކަން ކުރެއްވިކަމާއި ސަފީރުކަންފަދަ ޒިންމާދާރު މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައިވާ ޒުވާނުން އިސްލާމީ އުއްމަތް ދެކިފައިވާކަމާއި އެފަދަ ޒުވާނުންގެ ފުށުން އިސްލާމްދީންވަނީ ކުރިއަރާ ގޮސްފާކަންވެސްވަނީ އަދުގެ ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް ޒުވާންކަމަކީ ނިޠުމަތެއްކަމާއި އެނިޢުމަތާއިމެދު ﷲގެ ދަރުބާރުގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭކަމެއްކަމާއި ޒުވާން ޢޫމރު ހޭދަކުރިގޮތާއި ޢުމރު ފަނާކުރީ ކިހިނެއްކަމާއިމެދުގައި ވަކިން ޙާއްޞަކޮށްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ހެޔޮލަފާ ޒުވާނުންގެ މަޤާމް ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި މަތިވެރިވެގެންވާކަމާއި އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް ޢަރްޝީގެ ހިޔާލިބިގެންދާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރުތައްވަނީ  ނަބަވީ އިރްޝާދުތަކާއި ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. 
ވީމާ، ތިޔަ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ޒުވާނުން މިއަދު ވިސްނަންވީ ތިމާގެ މިޒުވާންކަމާއިމެދު ސުވާލުކުރެވޭކަމާއި ތިބާއަށް މި ލިބުވެތި ޤައުމު އެދޭކަމާއި މިމާތްދީން ޙިމާޔަތްކޮށް މަތިވެރިކުރުމަށް ތިބާގެ އާރާއިބާރު، ޖޯޝާއިފޯރި، ހިތްވަރާއި ފަންވަރު، ހުނަރާއި ކެރުންތެރިކަން ހުސްކޮށްލެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި އެފަދައިން ތިބާގެ އުޅުމާއި ގުޅުންތައް ބައްޓަންކުރެވޭތޯއެވެ. ތިމާއަކީ ހެޔޮކަންކަމަށް ބާރުއަޅާ، އަމުރުކުރާއި މީހަކަށްވުމާއި ނުބައި ކަންކަމާއި ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވާ މީހަކަށް ވުމަށެވެ. ޙަޤީޤީ "ގަދަ"ކަމަކީ "ގަޓް" ހުރުމަކީ އެއީއެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ