މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފުރުޞަތު

ފައިނު އޮންލައިންގައި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 

ވާހަކަ ލިޔެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތެކެވެ. 

ފައިނު އޮންލައިންގައި ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 9100652 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ ފައިނު އޮންލައިންއަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެންވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެ.  

ކުރުވާހަކަ، ސިލްސިލާ ވާހަކަ އަދި ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފަދަ ވާހަކަތައް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު މިއީ ރަށުން ބޭރުގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.  

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ަނަން 1 year ago

ކޮބާ އީމެއިލް؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ