މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ދައުލަތުން ވައްކަން ކޮށްފިނަމަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބަލާ އަދަބު ދޭންޖެހޭ

މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ދަޢުލަތުން ވައްކަން ކޮށްފިނަމަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ވަކި ކުލައަކަށް ނުބަލާ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަބެއް ދެވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.  އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިނީ މި ހަމަހަމަކަން ދަމަހައްޓަން ކަމުގައިވެސް މެމްބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވިދާޅުވިފައިވެއެވެ. 

މިދުވަސްވަރަކީ، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ގެންނަން އުޅުނު ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ރައްދުވާ ތުހުމަތުތައް ވަނީ ވަރަށް ގިނަވެފައެވެ. 

ދަޢުލަތުން ވައްކަން ކޮށްފިނަމަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބަލާ އަދަބު ދޭންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ