މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރ. އަތޮޅު ފެރީއަށް އެސިސްޓެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅުގައި ދެމުންދާ އަތޮޅު ފެރީއަށް އެސިސްޓެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާން  ކޮށްފިއެވެ. 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މަޤާމަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 1 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ނަގާ މަޤާމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއަށް ބެލުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. -/7600 ރުފިޔާގެ މުސާރައަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ސްޓަރފް މެޑިކަލް އިންޝްރެންސް ލިބޭނެކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޜަންގެ ފެރީ ތަކުގެ މަސައްކަތް އޮޕަރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ކަމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ، 7 އޮކްޓޯބަރ 2020 (މާދަމާ) ގެ 15:00 އެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 3001120، 3001149 އަދި 3001127 ނަމްބަރު ފޯން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސޮއްބެ 1 week ago

ފެރީ ބޮޓާ ހަވާލު ކުރަން ވީނު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ