މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނު ކައުންސިލުން ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނުގެ ދަނޑުވެރިނަންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފައިނު ކައުންސިލް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފައިނު ބަނދަރުގައި ބޭއްވި މި ސެޝަންގައި ފައިނުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަނޑުވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ބޭފުޅެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ، ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. 
ރޭ ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް
މި ސިލްސިލާގެ އިތުރު ސެޝަނެއް މިރޭވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިރޭ އޮންނަ ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ އާއި ދިމާ ބަނދަރުމަތީ މިރޭ 8:45 ގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ